Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Automatizace a robotika

Předmět automatizace a robotika navazuje na znalosti z číslicové techniky, elektroniky, elektrických měření a matematiky. Patří mezi základní vyučované odborné předměty. Podle specializace je zařazen od třetího do čtvrtého ročníku s proměnlivou hodinovou dotací.  Žáci postupně získávají potřebné znalosti a vědomosti o základních způsobech řízení a regulace, snímačích, akčních členech a regulátorech. Důraz je položen na pochopení základních principů se zaměřením pro zvolenou specializaci.

 

V třetím  ročníku se žáci seznamují se základními prvky automatizovaného řízení a regulace včetně potřebného matematického aparátu a definice základních pojmů. Detailně je probrána funkce automatizovaného systému řízení a postupně rozebrány jednotlivé funkční části od rozdílového obvodu, regulátoru, akčního členu po řízenou soustavu a zpětnovazební prvky. Ve čtvrtém ročníku jsou řešeny otázky přenosových a přechodových vlastností regulátorů a soustav, kritéria stability a kvality regulace včetně matematických a grafických metod řešení. Pozornost je zaměřena i na aplikaci analogových i digitálních systémů řízení s praktickým procvičením na robotizovaných stavebnicích Fischer, Bioloid a systémů pro 3D tisk včetně řídících PC, PLC a PLA. Podrobně jsou proto detailně řešeny otázky a problematika digitalizace analogových signálů, komprimační metody, principy analogově digitálních převodníků, zobrazovací jednotky, snímače fyzikálních veličin, výkonová elektronika, měniče DC/AC a motory a servomechanismy.

 

Žáci nabyté vědomosti dále postupně uplatňují v dalších předmětech s mezioborovou vazbou jako elektrická měření, číslicová technika, elektronika. Praktické fungování automatizovaných a robotizovaných celků je prováděno formou simulací v různých počítačových programech a praktickou činností na vybraných funkčních celcích v hodinách praktických cvičení a odborného výcviku.

 

Výuka je formou výkladu s názornými ukázkami, vhodně se zařazují nové výukové digitální materiály a pomůcky (dataprojektory, interaktivní tabule, internet). Praktická cvičení jsou realizována s využitím stavebnic, přípravků a funkčních celků včetně řízení s PLC a PC.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - 2 2
Elektrotechnika - - 1 4 5
Mechanik elektrotechnik - - 1 2 3
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -