Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura má ve výuce centrální postavení, protože je to předmět o našem národním jazyce. Čeština je jazyk našeho myšlení, je nástrojem mezilidské komunikace, jazykem, prostřednictvím kterého žáci nabývají nejen odborné vzdělání, ale veškeré poznání skutečnosti.

 

Český jazyk a literatura plní funkci poznávací, estetickou a výchovnou. Kulturní hodnoty pomáhají formovat postoje žáků. Těžištěm výuky je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností vedoucí k vyspělému kultivovanému projevu, rovněž také nácvik porozumění a interpretace textů, uměleckých i neuměleckých.

 

Předmět se rozděluje do tří oblastí. V mluvnici a pravopisu se žáci učí poznávat český jazyk a psát texty pravopisně správně. Učí se hláskosloví, tvarosloví, slovotvorbu a skladbu. Ve slohu je završením výuky tvorba slohových prací podle zadaného slohového útvaru. Pro žáky odborné školy patří mezi v životě nejvíce uplatnitelné slohové útvary např. popis pracovního postupu, strukturovaný životopis a motivační dopis. V literatuře se žáci dovídají o významných spisovatelích a jejich díle ve světové a české literatuře. Nejdříve získají základy teorie literatury a poté se seznamují s literaturou od starověku, přes středověk, renesanci, baroko, klasicismus, romantismus, realismus až po umělecké proudy a představitele moderní a současné. 

 

Součástí výuky je exkurze do Městské knihovny Lipník nad Bečvou. V průběhu studia učitelé s žáky jezdí na divadelní představení, nejčastěji do Moravského divadla Olomouc. V případě zájmu mohou zvídaví žáci soutěžit v olympiádě z českého jazyka, případně v soutěžích tvůrčího psaní.

 

Co se týče maturitních oborů, je předmět český jazyk a literatura specifický v tom, že je povinným maturitním předmětem. Žáci jsou k úspěšnému složení maturitní zkoušky připravováni již od začátku studia, v posledním ročníku je příprava intenzivní. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je součást společné části maturitní zkoušky a skládá se z písemné zkoušky, ústní zkoušky a didaktického testu.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 3 3 3 3 12
Elektrotechnika 3 2 3 3 12
Mechanik elektrotechnik 3 3 3 3 12
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 2 2 1 x 5
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 2 2 1 x 5