Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Chemie a ekologie

Úkolem předmětu chemie a ekologie je položit základy pro výuku dalších hlavních odborných předmětů. Má za úkol vysvětlovat podstatu přírodních jevů a procesů, naučit žáky orientovat se v současném rozvoji chemie a environmentální vědy a pochopit zákonitosti okolního světa. Vede žáky k tomu, aby uměli získané znalosti správně využít jak ve vztahu člověka k sobě samému, tak k okolní přírodě. Ekologická část vede k žáky k tomu, aby zvažovali pozitiva a negativa při likvidaci odpadů a ochraně životního prostředí.

 

Výuka je rozdělena do následujících tematických celků:

 

Obecná chemie pojednávající o stavbě atomu, chemických reakcích, vysvětluje základní pojmy používané v chemii a objasňuje zákonitosti uspořádání prvků v periodické soustavě prvků.

 

Anorganická chemie se zabývá vlastnostmi prvků a sloučenin, jejich využitím v praxi a průmyslu, především v elektrotechnice.

 

Organická chemie se zabývá studiem struktury, reaktivity, vlastností, přípravou a použitím organických sloučenin. To vše se zaměřením na elektrotechniku a také s ohledem na ekologii a životní prostředí.

 

Základy biologie ve stručnosti podávají přehled o vzniku a vývoji života na Zemi, definují základní stavební prvky organismů, jak živočišných, tak rostlinných.

 

Ekologie seznámí žáky se základními pojmy používanými v této problematice, s podmínkami života a koloběhem látek v přírodě.

 

Člověk a životní prostředí objasní vzájemné vztahy mezi přírodou a člověkem, vývoj těchto vztahů a možnosti ochrany životního prostředí. Zabývá se především otázkou odpadového hospodářství.

 

Biochemie se dotkne chemického složení organických látek, uvede stručný přehled nejdůležitějších přírodních látek, jejich významu a výskytu.

 

Nedílnou součástí výuky jsou exkurze do podniků zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu a návštěvy chráněných krajinných oblastí Škrabalka a Žebračka. Podle aktuální nabídky cíle ekologických vycházek měníme.

 

Naši žáci se účastní celostátní soutěže ENERSOL (obsahem soutěže jsou ekologicky šetrné zdroje energií), v níž jsou dlouhodobě velmi úspěšní. Zapojují se do projektu „72 hodin“, který vznikl pod patronací České rady dětí a mládeže. Cílem projektu je ukázat, že mladí lidé pečují o své okolí a chrání životní prostředí.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 2 - - - 2
Elektrotechnika 2 - - - 2
Mechanik elektrotechnik 2 - - - 2
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 2 - - x 2
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 2 - - x 2