Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Číslicová technika

Předmět číslicová technika, jinak řečeno digitální technika, se učí v 1. a 2. ročníku všech tří maturitních oborů.

 

Cílem předmětu je seznámit žáky s číselnými řadami, zejména s dvojkovou soustavou. Naučit žáky pracovat s logickými proměnnými. Naučit žáky základům Booleovy algebry. Vyjadřovat logické proměnné, minimalizovat logické funkce.

 

Nedílnou součástí je aplikace logických obvodů v technické praxi, a to zejména v souvislostí s výpočetní technikou. Žák se naučí chápat problematiku kombinačních a sekvenčních číslicových obvodů, jednočipových mikropočítačů, naučí se takové obvody diagnostikovat.

 

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky kombinačních a sekvenčních obvodů, jednočipových mikropočítačů a počítačového hardware, operačních systémů a počítačových sítí. Důraz je zejména kladen na porozumění základním principům a možnostem aplikování číslicových obvodů a číslicové techniky vůbec v technické praxi. Poměrně rozsáhlá je kapitola pojednávající o operačních systémech a počítačových sítích.

 

V 1. ročníku jsou položeny základy logické matematiky a její návaznost na historii číselných soustav. Dále se zabývá výpočty v matematické logice. Zde žáci sestavují logické funkce a realizují jejich tvorbu v podobě tzv. kombinační logice. Rozvíjí funkce do výpočtů a realizací funkcí s běžnými elektronickými součástkami. Tematické okruhy prvního ročníku: číselné soustavy; dvojkové kódy; výroková logika; logické funkce.

 

Ve 2. ročníku žáci navazují na kombinační logiku pro praktické realizace, a to i s použitím integrovaných obvodů. V další části předmětu se zaměřuje výuka na sekvenční obvody, závislé na časovém sledu. Jsou to zejména elektronické klopné obvody, jejich využití v praxi a použití v mikroprocesorech, elektronických pamětech a dalších programovatelných zařízeních. Tematické okruhy druhého ročníku: kombinační logika (syntéza logických funkcí, logické kombinační obvody, minimalizace funkce, využití obvodů k realizaci funkcí, vzájemné převody, využití deMorganova principu, liniová schémata); kombinační logické obvody (technologie logických obvodů, aritmetické obvody, komparátory, kodery a dekodéry, multiplexory a demultiplexory); sekvenční logické obvody (typy klopných obvodů, klopné obvody RS, T, D, JK, registry, čítače, využití klopných obvodů v pamětech).

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 1 2 - - 3
Elektrotechnika 1 2 - - 3
Mechanik elektrotechnik 1 2 - - 3
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - 1 x 1
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - 1 x 1