Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Ekonomika

Předmět si klade za cíl rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Učí se o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů pro řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní. Důležitá je také znalost fungování pracovního a finančního trhu, daňové soustavy, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků.

 

Výuka probíhá v učebnách formou frontálního vyučování. Dále jsou zařazeny práce žáků ve skupinách. V rámci vybraných tematických celků se výuka odehrává v učebnách ICT, kdy jsou využívány prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou vedeni k tomu, aby formulovali své myšlenky srozumitelně, používali odbornou terminologii, dokázali zpracovat odborná témata formou referátu a také aby dokázali obhajovat své názory a aktivně se účastnili diskusí. Témata jsou doplňována ukázkami zajímavých ekonomických pořadů např. Krotitelé dluhů (finanční gramotnost), Nevzdávej to (člověk a svět práce), film Český sen (nákupní chování spotřebitelů, marketing), Lakomec (mezipředmětové vztahy – Český jazyk a literatura).

 

V rámci výuky ve 4.ročníku se studenti účastní odborné exkurze na Úřadu práce v Přerově, kde v informačním a poradenském středisku absolvují přednášku o problematice trhu práce, o nezaměstnanosti a o aktuální situaci pracovních nabídek v našem regionu. Teoretická část je pak doplněna názorným videopořadem o prvních krocích našich žáků na pracovním trhu (přijímací pohovor, výběrové řízení, vhodné oblečení a chování). Žáci zde obdrží také informační materiály (např. vzor strukturovaného životopisu). Závěrečná část exkurze je věnována diskuzi a dotazům studentů.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - 1 1 1 3
Elektrotechnika - 1 1 1 3
Mechanik elektrotechnik - 1 1 1 3
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - 2 x 2
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - 2 x 2