Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektrická měření

Vyučovaný předmět elektrická měření je základním vyučovaným předmětem oboru. Navazuje na znalosti z předchozího studia fyziky, základů elektrotechniky a elektroniky. Podle specializace je zařazen od druhého do třetího až čtvrtého ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Je rozdělen na teoretickou část a laboratorní cvičení.  Žáci postupně získávají potřebné znalosti a vědomosti o základních měřicích přístrojích a metodách, požadavcích metrologie, chybách měření, složitějších měřicích postupech a přístrojích, měření na součástkách, obvodech a funkčních blocích jednoduchých i složitých elektronických obvodů.

 

V druhém ročníku se žáci seznamují se základními měřicími metodami a přístroji, jejich využití a správný výběr pro danou aplikaci. V laboratorních cvičeních jsou prakticky procvičovány vybrané úlohy měření základních elektrických veličin a součástek. Od třetího ročníku je výuka zaměřena na funkci elektronických měřicích přístrojů a jejich praktické využití. V laboratořích je důraz kladen na obsluhu analogových i digitálních osciloskopů, generátorů signálu a měření základních elektronických obvodů, zdrojů zesilovačů, klopných obvodů. Ve čtvrtém ročníku jsou probírány složitější elektronické měřicí přístroje – spektrální analyzátory, logické analyzátory, měřicí karty pro PC, měření s využitím počítače. V praktických laboratorních cvičeních jsou měřeny složitější elektronické funkční celky analogové a digitální techniky, obvody a funkční celky elektroakustických, sdělovacích a přenosových zařízení.

 

Žáci nabyté vědomosti dále postupně uplatňují v dalších předmětech s mezioborovou vazbou jako automatizace, elektronika, číslicová technika. Praktické měření je hodnoceno na základě zpracovaného laboratorního protokolu, který se zpracovává z každého praktického měření a je nedílnou součástí klasifikace z předmětu. Řada úloh a postupů praktických měření je řešeno formou simulací v různých počítačových programech a praktickou činností při sestavování a měření konstrukcí vybraných funkčních celků v předmětech praxe a odborný výcvik.

 

Výuka teorie je formou výkladu s názornými ukázkami, vhodně se zařazují nové výukové digitální materiály a pomůcky (dataprojektory, interaktivní tabule, internet) a souhrn laboratorních úloh, které jsou součástí tematického plánu na daný školní rok.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika - 2 2 3 7
Mechanik elektrotechnik - 2 2 2 6
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - 2 2 x 4
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - 2 2 x 4