Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika

Odborné zaměření: Silnoproud, slaboproud a energetika

 

Charakteristika oboru:

 

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

 

Je určen žákům se zájmem o elektrotechniku. Vyhledávají ho ti, kteří chtějí studovat řemeslo, které je jedno z nejnáročnějších, ale také neprestižnějších a na trhu práce nejžádanějších.

 

Výuka se dělí na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se obvykle střídají lichý/sudý týden. V teoretické výuce se žáci učí předměty všeobecné a odborné. Ve všeobecných předmětech žáci opakují a prohlubují znalosti ze základní školy. V anglickém jazyce se vyučuje i odborná angličtina v elektrotechnice. V odborných předmětech žáci nabývají znalosti o elektrotechnice, elektrickém měření a energetice, které uplatní v praktických činnostech.

 

V odborném výcviku se žáci např. učí ručně zpracovávat kovy a pájet. Zapojují elektrické obvody a spotřebiče v obytných budovách a průmyslových objektech. Ovládají funkce transformátoru, rozebírají a seřizují ho. Pracují s měřicí, diagnostickou a výpočetní technikou používanou v oboru. Instalují zabezpečovací systémy. Pracují s projektovou dokumentací. Vyvazují vodiče. Naučí se pracovat ve výškách na žebříku, pokládat kabely a montovat kabelové spojky a koncovky.

 

Na začátku prvního ročníku se koná adaptační kurz.

 

V druhém ročníku žáci tvoří ročníkový projekt, v němž mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Ten pak obhajují před odbornou komisí. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

 

Od třetího ročníku mají žáci možnost konat odborný výcvik či jeho část ve firmě, s níž škola uzavřela smlouvu o spolupráci (podmínkou je splnění prospěchových a kázeňských povinností). Jedná se o tak výuku s prvky duálního vzdělávání.

 

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a dodatek k osvědčení v anglickém a německém jazyce (europass).

 

Obor je určen pro chlapce i dívky.

 

Olomoucký kraj podporuje studium oboru formou stipendia za řádnou docházku v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.

 

Odborný výcvik probíhá v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku, a na odloučeném pracovišti v Přerově – tzv. polygonu na Osmeku. Toto špičkově vybavené unikátní pracoviště umožňuje mimo jiné výcvik ve výškách (sloupy, žebříky, uvazování). Málokterá střední škola v České republice má podobné pracoviště jako Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou.

 

Uplatnění:

 

Absolventi se uplatní jako všestranně vyučení elektrikáři na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích, a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Cíleně jsou vedeni pro práci v energetice. Mohou začít podnikat v duchu rčení „řemeslo má zlaté dno“.

 

Absolventi oboru se po úspěšném zakončení studia mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z /narizeni-vlady-c-194-2022-sb, o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Absolventi oboru Elektrikář mohou pokračovat ve studiu v oboru Mechanik elektrotechnik a vystudovat během dvou let maturitní obor. Během pěti let studia na SŠE Lipník nad Bečvou tak mohou získat výuční list i maturitní zkoušku. (O této možnosti vždy rozhoduje ředitel školy.)

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 26-51-H/01 Elektrikář
Školní vzdělávací program: Elektrikář
Zaměření: Silnoproud, slaboproud a energetika
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 11 9 8 28
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Anglický jayzk 2 2 2 6
Společenské vědy 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Matematika 2 2 1 5
Fyzika 1 1 - 2
Chemie a ekologie 2 - - 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Odborné předměty 22 24 25 71
Technické kreslení 1 - - 1
Elektrotechnologie 2 1 - 3
Základy elektrotechniky 3 1 1 5
Elektronika 1 1 2 4
Elektrická měření - 2 2 4
Číslicová technika - - 1 1
Informatika 1 1 1 3
Energetika 2 1 1 4
Odborný výcvik 12 17 17 46
Ročníkový projekt - RP - -
Celkem 33 33 33 99