Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektrikář

Odborné zaměření: Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika

 

Charakteristika oboru:

 

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

 

Zaměření je určeno žákům se zájmem o elektrotechniku i obnovitelné zdroje energie. Vyhledávají ho ti, kteří chtějí studovat řemeslo, které je jedno z nejnáročnějších, ale také neprestižnějších a na trhu práce nejžádanějších.

Výuka se dělí na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se obvykle střídají lichý/sudý týden. V teoretické výuce se žáci učí předměty všeobecné a odborné. Ve všeobecných předmětech žáci opakují a prohlubují znalosti ze základní školy. V anglickém jazyce se vyučuje i odborná angličtina v elektrotechnice. V odborných předmětech žáci nabývají znalosti o elektrotechnice, elektrickém měření a alternativních energiích, které uplatní v praktických činnostech.

 

V odborném výcviku se žáci naučí všechny kompetence všestranně uplatnitelného elektrikáře, v silnoproudu i slaboproudu. Navíc získají znalosti a dovednosti budoucích elektromontérů fotovoltaických systémů. Odborný výcvik obsahuje orientaci v technické dokumentaci a návrh fotovoltaických systémů, sestavení jednotlivých částí, připojení přes střídače na rozvodnou síť, oživení a odzkoušení, údržbu a servisní měření, opravy a rekonstrukce fotovoltaické elektrárny.

 

Na začátku prvního ročníku se koná adaptační kurz.

 

V druhém ročníku žáci tvoří ročníkový projekt, v němž mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Ten pak obhajují před odbornou komisí. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

 

Od třetího ročníku mají žáci možnost konat odborný výcvik či jeho část ve firmě, s níž škola uzavřela smlouvu o spolupráci (podmínkou je splnění prospěchových a kázeňských povinností). Jedná se o tak výuku s prvky duálního vzdělávání.

 

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a dodatek k osvědčení v anglickém a německém jazyce (europass).

 

Obor je určen pro chlapce i dívky.

 

Olomoucký kraj podporuje studium oboru formou stipendia za řádnou docházku v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.

Sdílíme video o práci elektromontéra fotovoltaických systémů s laskavým svolením pana Jaroslava Šuvarského, zakladatele S-Power Energies.

s_power_logo_web2.jpg (JPG 657x530px )

 

S-Power Energies je partner výuky fotovoltaických systémů na Střední škole elektrotechnické.

 

 

Odborný výcvik probíhá v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku, a na odloučeném pracovišti v Přerově – tzv. polygonu na Osmeku.

 

Uplatnění:

 

Absolventi jsou všestranně vyučení elektrikáři, kteří mohou pracovat v energetice, výrobním průmyslu, stavebnictví, dopravě a dalších průmyslových sektorech. Jsou navíc specialisté na fotovoltaické systémy. Mohou začít podnikat v duchu rčení „řemeslo má zlaté dno“.

 

Absolventi oboru se po úspěšném zakončení studia mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z /narizeni-vlady-c-194-2022-sb, o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Obnovitelné energie jako solární energetika je v celém světě prudce se rozvíjející odvětví, které má netušenou perspektivu. Buďte mezi prvními ve vaší generaci, kteří v oboru „zelených energií“ budete pracovat i podnikat.

 

Absolventi oboru Elektrikář mohou pokračovat ve studiu v oboru Mechanik elektrotechnik a vystudovat během dvou let maturitní obor. Během pěti let studia na SŠE Lipník nad Bečvou tak mohou získat výuční list i maturitní zkoušku. (O této možnosti vždy rozhoduje ředitel školy.)

 

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 26-51-H/01 Elektrikář
Školní vzdělávací program: Elektrikář
Zaměření: Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 11 9 8 28
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Anglický jayzk 2 2 2 6
Společenské vědy 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Matematika 2 2 1 5
Fyzika 1 1 - 2
Chemie a ekologie 2 - - 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Odborné předměty 10 7 8 25
Technické kreslení 1 - - 1
Elektrotechnologie 2 1 - 3
Základy elektrotechniky 3 1 1 5
Elektronika 1 1 2 4
Elektrická měření - 2 2 4
Číslicová technika - - 1 1
Informatika 1 1 1 3
Alternativní energie 2 1 1 4
Odborný výcvik 12 17 17 46
Ročníkový projekt - RP - -
Celkem 33 33 33 99