SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektrotechnika

Specializace: Elektronické počítačové systémy

 

Charakteristika oboru:

 

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

 

Studium je určeno pro žáky, které zajímá výpočetní technika a slaboproudá elektronika. Žáci se naučí pracovat s analogovými i číslicovými obvody, analyzovat elektronické obvody a soustavy, měřit a diagnostikovat obvody řízené mikropočítači. Programují v assembleru i vyšších jazycích. Součástí výuky je hardware počítačů, mikropočítačová řízení, automatizace a robotika.

 

Ve všeobecných předmětech žáci rozvíjejí znalosti a schopnosti ze základní školy, získají všeobecné vzdělání, které zúročí u maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se kromě přípravy na maturitní zkoušku vyučuje také odborná angličtina v elektrotechnice.

 

V průběhu studia žáci tvoří ročníkové práce, kde mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Ve druhém a třetím ročníku absolvují praxi ve firmách, jejichž oborem je elektrotechnika, počítačové řídící systémy nebo výrobní průmysl. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

 

Obor je určen pro chlapce a dívky.

 

Olomoucký kraj vyplácí žákům s velmi dobrými známkami prospěchové stipendium.

 

Uplatnění:

 

Absolventi oboru naleznou uplatnění u všech zaměstnavatelů, kde se významně využívají informační systémy a řídící počítačová technika. Po získání odborné praxe pracují jako specialisté či programátoři v oblasti aplikace mikroprocesorů a řídicích systémů. Mohou začít podnikat v oblasti průmyslových řídících systémů nebo ICT.

 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Nejčastější volbou je Univerzita Palackého, Univerzita Tomáše Bati, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany a další. 

 

Absolventi oboru se po úspěšném zakončení studia mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978, § 5 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Čím je umožněn vysoký počet hodin odborných předmětů v učebním plánu? Např. předmět programování se učí již od prvního ročníku a ve druhém ročníku je hodinová dotace dokonce čtyři hodiny týdně! Předmět automatizace a robotika má ve čtvrtém ročníku čtyři hodiny týdně! Je to i proto, že se vyučuje pouze jeden cizí jazyk, a to anglický. Angličtina je mezinárodní jazyk elektrotechniky.

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 26-41-M/01 Elektrotechnika
Školní vzdělávací program: Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 16 13 14 14 57
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jayzk 2 3 3 3 11
Základy společenských věd 2 1 1 1 5
Ekonomika - 1 1 1 3
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie a ekologie 2 - - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty 16 19 18 18 71
Technické kreslení 1 1 - - 2
Elektrotechnologie 2 - - - 2
Základy elektrotechniky 3 2 - - 5
Elektronika 1 2 2 1 6
Elektrická měření - 2 2 2 6
Automatizace a robotika - - 1 4 5
Číslicová technika 1 2 - - 3
Informatika 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 2 0 0 0 2
Programování 1 4 3 3 11
Hardware počítačů - 1 2 2 5
Mikroprocesorová technika - - 3 4 7
Praxe 3 3 3 - 9
Celkem 32 32 32 32 128