Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektrotechnika

Odborné zaměření: Mikroprocesorové a řídící systémy

 

Charakteristika oboru:

 

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

 

Studium je určeno pro žáky, kteří se zajímají o ICT i elektrotechniku, především slaboproudou elektroniku. Žáci se naučí pracovat s analogovými i číslicovými obvody, analyzovat elektronické obvody a soustavy, měřit a diagnostikovat obvody řízené mikropočítači, řídit a obsluhovat automatizovaná pracoviště, regulační jednotky a elektronické přístroje a zařízení. Programují ve vyšších programovacích jazycích (assembler i vyšší). Součástí výuky je správa počítačových sítí a hardware počítačů, mikropočítačová technika, automatizace a robotika. Naučí se psát na klávesnici desetiprstovou hmatovou technikou.

 

Ve všeobecných předmětech žáci rozvíjejí znalosti a schopnosti ze základní školy, získají všeobecné vzdělání, které zúročí u maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se kromě přípravy na maturitní zkoušku vyučuje také odborná angličtina v elektrotechnice.

 

Na začátku prvního ročníku se koná adaptační kurz.

 

V druhém a třetím ročníku žáci tvoří ročníkové projekty, v nichž mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Ty pak obhajují před odbornou komisí. Ve druhém a třetím ročníku také absolvují praxi ve firmách, které podnikají v oblasti ICT. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce a dodatek k osvědčení v anglickém a německém jazyce (europass).

 

Obor je určen pro chlapce a dívky.

 

Olomoucký kraj podporuje studium oboru prospěchovým stipendiem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.

 

Uplatnění:

 

Absolventi oboru naleznou uplatnění u všech zaměstnavatelů, kde se významně využívají informační systémy a řídící počítačová technika. Po získání odborné praxe pracují jako elektrotechnici měřicích systémů, technici inteligentních elektroinstalací a ICT, programátoři v oblasti aplikace mikroprocesorů a průmyslových řídicích systémů. Mohou začít podnikat v elektrotechnice i ICT.

 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Nejčastější volbou je Univerzita Palackého, Univerzita Tomáše Bati, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany a další.

 

Absolventi se po studiu mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., § 5 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Čím je umožněn vysoký počet hodin odborných předmětů v učebním plánu? Např. předmět programování se učí již od prvního ročníku a ve druhém ročníku je hodinová dotace dokonce čtyři hodiny týdně! Předmět automatizace a robotika má ve čtvrtém ročníku čtyři hodiny týdně! Je to i proto, že se vyučuje pouze jeden cizí jazyk, a to anglický. Angličtina je mezinárodní jazyk elektrotechniky.

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 26-41-M/01 Elektrotechnika
Školní vzdělávací program: Elektrotechnika
Zaměření: Mikroprocesorové a řídící systémy
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 17 14 14 14 59
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jayzk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 - - - 2
Společenské vědy - 1 1 1 3
Ekonomika - 1 1 1 3
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie a ekologie 2 - - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty 16 19 19 19 73
Technické kreslení 1 1 - - 2
Elektrotechnologie 2 - - - 2
Základy elektrotechniky 3 2 - - 5
Elektronika 1 2 2 1 6
Elektrická měření - 2 2 3 7
Automatizace a robotika - - 1 4 5
Číslicová technika 1 2 - - 3
Informatika 2 2 2 2 8
Písemná a elektronická komunikace 2 - - - 2
Programování 1 4 3 3 11
Hardware počítačů - 1 2 2 5
Mikroprocesorová technika - - 4 4 8
Praxe 3 3 3 - 9
Ročníkový projekt - RP RP - -
Celkem 33 33 33 33 132