Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektrotechnologie

Předmět elektrotechnologie vysvětluje souvislosti mezi výběrem, navrhováním a využitím elektrotechnických materiálů. Vychází ze znalostí získaných v chemii a odborných předmětech elektro. Předmět je vyučován v oborech Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik a Elektrikář. 

 

Náplní předmětu v oboru Elektrotechnika je přehled nejdůležitějších vlastností elektrotechnických materiálů. Rozdělení materiálů podle vlastností, použití a zpracování. Předmět se zabývá technologií výroby elektronických součástek a plošných spojů, způsoby montáže součástek a zařízení.

 

 V oboru Mechanik elektrotechnik je učivo rozloženo do celého studia a je podstatně obsáhlejší. V prvním ročníku je náplň stejná jako v oboru Elektrotechnika. Ve druhém ročníku se žáci zabývají elektroinstalací v obytných a průmyslových objektech, materiály vhodnými pro výrobu instalačního materiálu a přístroji pro elektroinstalaci v daných prostorách. Všechny poznatky budou mít možnost využít v hodinách odborné praxe.  Třetí ročník se zabývá elektroinstalací ve zvláštních podmínkách – v zemědělství, zdravotnictví, prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu. Dalším tématem je elektroinstalace pro prozatímní nebo dočasná pracoviště, jako jsou stavby, atrakce, pojízdné objekty.  Jeden blok učiva je věnován zásadám ochrany objektů před účinky blesku. Poslední blok je věnován navrhování, realizaci a kontrole rozvodných sítí. Závěrečný ročník je věnován revizím elektrických zařízení, práci pod napětím a zásadám bezpečnosti při provádění těchto prací. 

 

V oboru Elektrikář jsou v tomto předmětu kumulovány znalosti z oblasti technologie materiálů, strojnických postupů, elektroinstalace v obytných budovách a průmyslových provozech. Další problematikou řešenou v tomto předmětu jsou bezpečnostní předpisy pro práci na elektrických zařízeních a poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika 2 - - - 2
Mechanik elektrotechnik 2 1 1 2 6
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 2 1 - x 3
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 2 1 - x 3