Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Informační technologie

Odborné zaměření: Programování a počítačové systémy

 

Charakteristika oboru:

 

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

 

Studium připravuje žáky pro činnosti v informačních a komunikačních technologiích, zejména využívání aplikačního programového vybavení osobních počítačů, jeho instalaci, správu, údržbu a zákaznickou podporu. V odborných předmětech se žáci učí programovat v nižším a vyšším programovacím jazyce, a to od prvního ročníku, uživatelská, databázová a webová řešení, instalovat a spravovat aplikační software a operační systémy, navrhovat administraci sítí, vytvářet systémy na ochranu a zabezpečení dat. Součástí výuky jsou hardware počítačů, mikroprocesorová technika, aplikační software, počítačové sítě a komunikace, databázové systémy. Naučí se psát na klávesnici desetiprstovou hmatovou technikou. Základy elektrotechniky se vyučují v prvním ročníku.

 

Ve všeobecných předmětech žáci rozvíjejí znalosti a schopnosti ze základní školy, získají všeobecné vzdělání, které zúročí u maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se kromě přípravy na maturitní zkoušku vyučuje také odborná angličtina v ICT.

 

Na začátku prvního ročníku se koná adaptační kurz.

 

V druhém a třetím ročníku žáci tvoří ročníkové projekty, v nichž mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Ty pak obhajují před odbornou komisí. Ve druhém a třetím ročníku také absolvují praxi ve firmách, které podnikají v oblasti ICT. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce a dodatek k osvědčení v anglickém a německém jazyce (europass).

 

Obor je určen pro chlapce a dívky.

 

Uplatnění:

 

Absolventi oboru nalézají uplatnění u všech zaměstnavatelů, kde se využívají informační a komunikační technologie. Jsou připraveni samostatně pracovat v oblasti ICT na pozici správců počítačových sítí, aplikací a operačních systémů. Nacházejí uplatnění v oblasti řízení, sběru, zpracování a zabezpečení dat, jako programátoři, návrháři software, tvůrci webových stránek, technici PC a periferií. Mohou začít podnikat v oblasti ICT.

 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Nejčastější volbou je Univerzita Palackého, Univerzita Tomáše Bati, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita obrany a další.

 

Porovnejte učební plán Informační technologie na Střední škole elektrotechnické s učebními plány na jiných školách nebo s výukou informatiky na gymnáziích. Všimněte si vysokého počtu odborných předmětů na naší ryze technické škole. Např. předmět programování se vyučuje již od prvního ročníku a ve druhém ročníku je hodinová dotace programování dokonce čtyři hodiny týdně!

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 18-20-M/01 Informační technologie
Školní vzdělávací program: Informační technologie
Zaměření: Programování a počítačové systémy
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 17 14 14 14 59
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jayzk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 - - - 2
Společenské vědy - 1 1 1 3
Ekonomika - 1 1 1 3
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie a ekologie 2 - - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty 16 19 19 19 73
Základy elektrotechniky 3 - - - 3
Elektronika 1 - - - 1
Číslicová technika 1 2 - - 3
Mikroprocesorová technika - - 4 4 8
Hardware počítačů - 1 2 2 5
Písemná a elektronická komunikace 2 - - - 2
Informatika 2 2 2 2 8
Aplikační software 2 1 1 4 9
Databázové systémy 1 2 - - 3
Programování 1 4 3 3 11
Počítačové sítě a komunikace - 2 2 2 6
Operační systémy - 1 2 2 5
Automatizace a robotika - - - - -
Praxe 3 3 3 - 9
Ročníkový projekt - RP RP - -
Celkem 33 33 33 33 132