SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Informační technologie

Specializace: Aplikace osobních počítačů

 

Charakteristika oboru:

 

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

 

Studium připravuje žáky pro činnosti v informačních a komunikačních technologiích, zejména využívání aplikačního programového vybavení osobních počítačů, jeho instalaci, správu, údržbu a zákaznickou podporu. V odborných předmětech se žáci učí programovat v nižším a vyšším programovacím jazyce, a to od prvního ročníku, dále programovat webové aplikace, instalovat a spravovat počítačové sítě a pracovat s informačními systémy. Součástí výuky jsou hardware počítačů, mikropočítačové řízení, operační systémy, počítačové sítě, databázové a informační systémy, jakož i základy automatizace a robotiky.

 

Ve všeobecných předmětech žáci rozvíjejí znalosti a schopnosti ze základní školy, získají všeobecné vzdělání, které zúročí u maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se kromě přípravy na maturitní zkoušku vyučuje také odborná angličtina v ICT.

 

V průběhu studia žáci tvoří ročníkové práce, kde mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Ve druhém a třetím ročníku absolvují praxi ve firmách, které podnikají v rozmanité oblasti ICT. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

Obor je určen pro chlapce a dívky.

 

Uplatnění:

 

Absolventi oboru nalézají uplatnění u všech zaměstnavatelů, kde se využívají informační a komunikační technologie. Jsou připraveni samostatně pracovat v oblasti ICT na pozici správců počítačových sítí, aplikací a počítačových systémů. Absolventi dále nacházejí uplatnění v oblasti řízení, sběru a zpracování dat, jako programátoři i tvůrci webových stránek. Mohou začít podnikat v oblasti ICT.

 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Nejčastější volbou je Univerzita Palackého, Univerzita Tomáše Bati, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita obrany a další. 

 

Porovnejte učební plán Informační technologie na Střední škole elektrotechnické s učebními plány na jiných školách nebo s výukou informatiky na gymnáziích. Všimněte si vysokého počtu odborných předmětů na naší ryze technické škole. Např. předmět programování se vyučuje již od prvního ročníku a ve druhém ročníku je hodinová dotace programování dokonce čtyři hodiny týdně!

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 18-20-M/01 Informační technologie
Školní vzdělávací program: Informační technologie - aplikace osobních počítačů
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 16 13 14 14 57
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jayzk 2 3 3 3 11
Základy společenských věd 2 1 1 1 5
Ekonomika - 1 1 1 3
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie a ekologie 2 - - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty 16 19 18 18 71
Základy elektrotechniky 3 - - - 3
Elektronika 1 2 - - 3
Číslicová technika 1 2 - - 3
Mikroprocesorová technika - - 3 4 7
Hardware počítačů - 1 2 2 5
Písemná a elektronická komunikace 2 - - - 2
Informatika 2 2 2 2 8
Aplikační software 2 1 1 1 5
Databázové systémy 1 2 - - 3
Programování 1 4 3 3 11
Počítačové sítě a komunikace - 2 1 2 5
Operační systémy - - 3 2 5
Automatizace a robotika - - - 2 2
Praxe 3 3 3 - 9
Celkem 32 32 32 32 128