Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Koordinační a poradenská činnost

Školní poradenské pracoviště

Úkolem školního poradenského pracoviště je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění.

 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

 

Personálně školní poradenské pracoviště zabezpečuje: výchovná poradkyně, školní metodička prevence, školní psycholožka, kariérová poradkyně a asistentka pedagoga.

 

 

Výchovná poradkyně 

Prioritou výchovného poradenství je vytvářet atmosféru bezpečí, péče a respektu. Do těchto tří slov se vejde to základní, co sledujeme, aby všichni, kdo školu navštěvují a na škole působí, se v jejich prostorách cítili bezpečně a aby věděli, že se mohou s důvěrou obrátit o pomoc nejen na výchovného poradce, metodika prevence, ale i na vedení školy, své třídní učitele a celý učitelský sbor, a to podle své osobní volby a důvěry.

 

Pedagogové školy usilují o to, aby se vztahy ve škole odvíjely na základě vzájemného respektu a úcty. V přístupu k žákům kladou důraz na objevování „perliček na dně“, toho cenného, co v každém je…

 

Součástí poradenské činnosti je řešení školního neúspěchu a kázeňských problémů. Pedagogický sbor se snaží postupovat nikoli represivně. Pokud to je nutné – pak je třeba používat kázeňská opatření pro žáky jasně a srozumitelně, aby nevznikaly pochybnosti o jejich uplatnění. Daleko více se učitelé snaží pracovat tak, že společně s žákem, případně zákonným zástupcem hledají řešení vzniklého problému, zejména usilují o odstranění příčiny chování, které je v rozporu se školním řádem. K tomu slouží především konzultační hodiny.

 

Pomocným instrumentem v této oblasti je schránka důvěry, pomocí které se žáci mohou obrátit se svými návrhy, ale i problémy na kteréhokoli pracovníka školy, včetně jejího vedení.

 

Výchovný poradce spolupracuje s dalšími subjekty a poradenskými zařízeními, především s pedagogicko-psychologickou poradnou za účelem pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

V neposlední řadě plní výchovný poradce - spolu s kariérovou poradkyní - funkci konzultanta při výběru vysoké školy u těch žáků, kteří se rozhodnou ve studiu pokračovat.

 

 

Školní Metodička prevence

Mezi hlavní činnosti školního metodika prevence patří nejen tvorba a realizace školního preventivního programu a s ním spojená koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, ale také metodické vedení činností pedagogických pracovníků školy, koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a v případě nutnosti kontaktování odpovídajícího poradenského pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů a předcházení krizovým situacím spolupracuje výchovný poradce s pracovníky Policie ČR. Jedná se o témata jako právní povědomí mládeže, kriminalita mládeže, šikana, kyberškina, drogová problematika aj.

 

Na metodika prevence se v této oblasti mohou obracet nejen žáci a pedagogové, ale také zákonní zástupci žáků.

 

Školní metodik prevence je členem školního poradenského pracoviště.

 

 

Školní psycholožka

Školní psycholog je člen Školního poradenského pracoviště. Poskytuje podporu žákům, pedagogům i zákonným zástupcům v otázkách vzdělávání, ale i v osobních problémech. Pracuje na tzv. zakázku, čili předem vymezenou žádost o péči, včetně obsahu ujednání. Získané informace jsou považovány za důvěrné, sdělení třetím stranám je předmětem ujednání. Výjimku představuje krizová intervence.

 

Školní psycholožkou na Střední škole elektrotechnické je Mgr. Marcela Prvá:

 

Jako psycholožka působím od roku 2001. Většinu pracovní kariéry jsem strávila ve školství na pozici školní psycholožky. Pracuji s dětmi, dospívajícími i s dospělými. Zaměřuji se na podporu sociálně-emočních dovedností (porozumění emocím, zvládání vzteku, řešení problémů) a posilování psychické odolnosti.

 

Vzdělání:

Více na: www.marcelaprva.cz

 

Konzultační hodiny: pondělí, středa

Kancelář školní psycholožky je umístěna na domově mládeže.

 

Kontaktujte mě prosím přes e-mail nebo Edookit

E-mail: prvam@sse-lipniknb.cz

 

 

Kariérová poradkyně

Další složkou školského poradenství, které přispívá k optimalizaci výchovy a vzdělávání, je kariérové poradenství. Služby kariérového poradenství jsou poskytovány žákům, rodičům a případně zájemcům o studium na naší škole v koordinaci s výchovným poradenstvím.

 

Kariérové poradenství se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze školy, nabízí asistenci při mezioborových přestupech a volbě budoucí profesní dráhy. Podporujeme koncept tzv. celoživotního učení, které je nezbytné pro rychle měnící se potřeby trhu práce. Zvyšování kvalifikace, včetně případné rekvalifikace během profesní dráhy, jsou již nyní nezbytností a zaměstnavatelé velmi oceňují ty, kteří jsou flexibilní, připraveni se dále učit a pracovat na svém rozvoji. V našich žácích se snažíme vypěstovat proaktivní přístup a odpovědnost za vlastní budoucnost stanovením si nejen krátkodobých, ale i dlouhodobých cílů k prospěchu svému a celé společnosti.

 

Zájemcům nabízíme testy osobnosti a vloh podle osobnostních typů k určení další profesní orientace a poznání osobnostního potenciálu. Rádi poradíme, jak se efektivně učit a zapamatovat si učivo. Pomůžeme s motivací k systematickému osobnostnímu a profesnímu rozvoji, podpoříme vás a budeme monitorovat vaše úspěchy. Naučíme vás využívat informační zdroje k orientaci na trhu práce a zvýšení vaší kvalifikace i mimo školní lavice. Spolupracujeme s externími odborníky, kteří inspirují příklady dobré praxe, sdílí s námi svoji životní cestu a dodávají nám elán jít kupředu. Organizujeme exkurze, zajímavé besedy a přednášky s cílem připravit žáky na dobu po ukončení studia a vstupu na trh práce. Poskytujeme asistenci při psaní životopisu, motivačního dopisu a osobní prezentace, včetně sociálních sítí.

 

Záleží nám na vašem úspěchu!

 

 

Koordinátorka Enviromentální výchovy

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je součástí předmětu chemie a ekologie a prolíná se ve výuce a výchově v dalších aktivitách na škole. Název vznikl z anglického environmental – týkající se životního prostředí. EVVO má přispívat k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Předmětem EVVO je úsilí, které vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie a ukazuje smysluplnost alternativních zdrojů energie. Klade důraz na péči o životní prostřední, ale také na problémy lidské civilizace. Lze je také chápat jako výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.

 

Mezi priority naší školy v této oblasti patří:

 

 

Třídění odpadu


V rámci třídění odpadu je škola zapojena do těchto programů:

 

72 hodin - Program zaměřené na údržbu okolního prostoru a ochranu zeleně.

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět - Škola je vybavena nádobami na sběr baterií a malých elektrospotřebičů. Nádoby jsou rozmístěny na chodbách školy. Dále se ve škole nacházejí kontejnery na plasty, papír a směsný odpad.

 

ENERSOL - Celostátní i mezinárodní soutěž výzkumných a vývojových projektů, které se zabývají obnovitelnými zdroji energie.

 

EVVO je celoživotním procesem, reagujícím na aktuální změny poznání i sociální změny.

 

V rámci environmentální výchovy jsou pro žáky také pořádány různé exkurze do třídíren odpadů, čističek odpadních vod, chráněné krajinné oblasti Škrabalka a Žebračka aj.

 

 

Metodik ICT

Hlavním úkolem ICT metodika je správa informačních a komunikačních technologií ve škole. Pod tímto pojmem se skrývá hned několik činností.

 

Obor informačních a komunikačních technologií se rychle vyvíjí, proto je nutné neustále sledovat novinky v tomto oboru. Nejedná se však pouze o technickou oblast hardwaru a softwaru, ale i o legislativu a bezpečnostní předpisy související s použitím ICT ve škole.

 

ICT metodik určuje, které služby bude poskytovat školní lokální síť a které služby budou poskytovány online, vybírá vhodná zařízení a software pro práci a výuku, spolupracuje při jejich výběru, odborně garantuje zadávací podmínky a účastní se výběrových řízení při nákupu tohoto zboží a služeb. Dále zpracovává bezpečnostní pravidla pro provoz ICT ve škole, dbá na dodržování licenčních pravidel a smluv, ve spolupráci s ostatními vyučujícími tvoří řád ICT učeben.

 

Další činností je spolupráce s partnerskými firmami při zajišťování provozu počítačové sítě a školních informačních systémů, jako jsou webové stránky školy, elektronická žákovská knížka, třídní kniha, matrika, e-learningový systém, elektronická pošta a další.

 

Ve spolupráci s pedagogickým sborem a žáky se metodik stará o propagaci školy prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí, pomáhá organizovat školní žákovské projekty po stránce využití ICT a poskytuje jim podporu a poradenství pro využití informačních technologií při výuce jejich předmětů.

 

Žákům a jejich rodičům poskytuje ICT metodik konzultace a pomáhá řešit problémy s používáním informačního systému školy (žákovská knížka - Edookit, třídní e-mail, doména Windows).