SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Koordinační a poradenská činnost

Výchovné poradenství

Prioritou výchovného poradenství je vytvářet atmosféru bezpečí, péče a respektu. Do těchto tří slov se vejde to základní, co sledujeme, aby všichni, kdo školu navštěvují a na škole působí, se v jejich prostorách cítili bezpečně a aby věděli, že se mohou s důvěrou obrátit o pomoc nejen na výchovného poradce, metodika prevence, ale i na vedení školy, své třídní učitele a celý učitelský sbor, a to podle své osobní volby a důvěry.

 

Pedagogové školy usilují o to, aby se vztahy ve škole odvíjely na základě vzájemného respektu a úcty. V přístupu k žákům kladou důraz na objevování „perliček na dně“, toho cenného, co v každém je…

 

Součástí poradenské činnosti je řešení školního neúspěchu a kázeňských problémů. Pedagogický sbor se snaží postupovat nikoli represivně. Pokud to je nutné – pak je třeba používat kázeňská opatření pro žáky jasně a srozumitelně, aby nevznikaly pochybnosti o jejich uplatnění. Daleko více se učitelé snaží pracovat tak, že společně s žákem, případně zákonným zástupcem hledají řešení vzniklého problému, zejména usilují o odstranění příčiny chování, které je v rozporu se školním řádem. K tomu slouží především konzultační hodiny.

 

Pomocným instrumentem v této oblasti je schránka důvěry, pomocí které se žáci mohou obrátit se svými návrhy, ale i problémy na kteréhokoli pracovníka školy, včetně jejího vedení.

 

Další oblastí práce výchovného poradce je – ve spolupráci s třídními učiteli 1. ročníků – organizace adaptačních pobytů, které slouží k tomu, aby se budoucí spolužáci poznali nejen navzájem, ale i se svými třídními učiteli a výchovným poradcem.

 

Výchovný poradce spolupracuje s dalšími subjekty a poradenskými zařízeními, především s pedagogicko-psychologickou poradnou za účelem pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů a předcházení krizovým situacím spolupracuje výchovný poradce s pracovníky Policie ČR. Jedná se o témata jako právní povědomí mládeže, kriminalita mládeže, šikana, kyberškina, drogová problematika aj.

 

V neposlední řadě plní výchovný poradce funkci konzultanta při výběru vysoké školy u těch žáků, kteří se rozhodnou ve studiu pokračovat.

 

Enviromentální výchova

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je součástí předmětu chemie a ekologie a prolíná se ve výuce a výchově v dalších aktivitách na škole. Název vznikl z anglického environmental – týkající se životního prostředí. EVVO má přispívat k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Předmětem EVVO je úsilí, které vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie a ukazuje smysluplnost alternativních zdrojů energie. Klade důraz na péči o životní prostřední, ale také na problémy lidské civilizace. Lze je také chápat jako výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.

 

Mezi priority naší školy v této oblasti patří:

 

 

Třídění odpadu


V rámci třídění odpadu je škola zapojena do těchto programů:

 

72 hodin - Program zaměřené na údržbu okolního prostoru a ochranu zeleně.

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět - Škola je vybavena nádobami na sběr baterií a malých elektrospotřebičů. Nádoby jsou rozmístěny na chodbách školy. Dále se ve škole nacházejí kontejnery na plasty, papír a směsný odpad.

 

ENERSOL - Celostátní i mezinárodní soutěž výzkumných a vývojových projektů, které se zabývají obnovitelnými zdroji energie.

 

EVVO je celoživotním procesem, reagujícím na aktuální změny poznání i sociální změny.

 

V rámci environmentální výchovy jsou pro žáky také pořádány různé exkurze do třídíren odpadů, čističek odpadních vod, chráněné krajinné oblasti Škrabalka a Žebračka aj.

 

Metodik ICT

Hlavním úkolem ICT metodika je správa informačních a komunikačních technologií ve škole. Pod tímto pojmem se skrývá hned několik činností.

 

Obor informačních a komunikačních technologií se rychle vyvíjí, proto je nutné neustále sledovat novinky v tomto oboru. Nejedná se však pouze o technickou oblast hardwaru a softwaru, ale i o legislativu a bezpečnostní předpisy související s použitím ICT ve škole.

 

ICT metodik určuje, které služby bude poskytovat školní lokální síť a které služby budou poskytovány online, vybírá vhodná zařízení a software pro práci a výuku, spolupracuje při jejich výběru, odborně garantuje zadávací podmínky a účastní se výběrových řízení při nákupu tohoto zboží a služeb. Dále zpracovává bezpečnostní pravidla pro provoz ICT ve škole, dbá na dodržování licenčních pravidel a smluv, ve spolupráci s ostatními vyučujícími tvoří řád ICT učeben.

 

Další činností je spolupráce s partnerskými firmami při zajišťování provozu počítačové sítě a školních informačních systémů, jako jsou webové stránky školy, elektronická žákovská knížka, třídní kniha, matrika, e-learningový systém, elektronická pošta a další.

 

Ve spolupráci s pedagogickým sborem a žáky se metodik stará o propagaci školy prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí, pomáhá organizovat školní žákovské projekty po stránce využití ICT a poskytuje jim podporu a poradenství pro využití informačních technologií při výuce jejich předmětů.

 

Žákům a jejich rodičům poskytuje ICT metodik konzultace a pomáhá řešit problémy s používáním informačního systému školy (žákovská knížka - Edookit, třídní e-mail, doména Windows).