Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Matematika

Matematika je jedním ze stěžejních předmětů ve školách na všech stupních. Výuka matematiky na Střední škole elektrotechnické vede žáky k tomu, aby dovedli využívat matematické postupy a metody při řešení skutečných životních situací: pracovat s geometrickými údaji, matematizovat reálné situace, logicky se vyjadřovat, používat při práci matematické pomůcky (kalkulátor a výpočetní techniku) a také odbornou literaturu. Matematika je rovněž vysoce vhodným nástrojem k získání a procvičování logického úsudku, vyvozování, umění správné analýzy apod.

 

Matematika v elektrotechnických a IT oborech je významnou složkou přírodovědného vzdělávání a plní takto funkci průpravnou pro technické předměty. Učivo je tematicky rozděleno do logických celků, jež ovšem nelze chápat izolovaně, neboť charakter předmětu vyžaduje značnou provázanost mezi kapitolami.

 

V hodinách matematiky se žáci učí efektivně provádět operace s čísly, upravovat výrazy s proměnnými, řešit rovnice, nerovnice a jejich soustavy, diskutovat a vyšetřovat funkce, uvažovat v různých číselných oborech a jejich podmnožinách, zkoumat matematické objekty v rovině i prostoru z hlediska algebry i analytické geometrie, využívat grafy a tabulky v úlohách. Pro řešení problémů z praxe – např. ekonomie nebo finančnictví – mohou žáci využít vědomosti z metod kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky nebo posloupností.

 

Ve vyučování je kladen důraz na logické porozumění tématu se zásadním podílem procvičování příkladů. Velký podíl výuky zaujímá samostatná práce pod odborným vedením vyučujícího, která může být i týmová. Významným prvkem matematického vzdělávání je samostatné řešení domácích prací, kde si žáci ověřují správné pochopení látky a upevňují získané dovednosti a znalosti. 

 

Ve výuce je rovněž využívají vhodné pomůcky – kalkulátory, rýsovací potřeby, učebnice a také počítače. Nadaní žáci se mohou realizovat v matematické soutěži a olympiádě nebo se účastnit odborných seminářů Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 3 3 3 3 12
Elektrotechnika 3 3 3 3 12
Mechanik elektrotechnik 3 3 3 3 12
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 2 2 1 x 5
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 2 2 1 x 5