Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Společenské vědy

Se společenskými vědami se žáci Střední školy elektrotechnické setkávají jak v oborech maturitních, tak v oboru nematuritním.

 

V maturitních oborech se v prvním ročníku vyučuje dějepis. Úkolem dějepisu není pouze zprostředkovat prostý výčet dat, událostí a osobností, ale také porovnávat fakta a vyvozovat z nich obecně platné závěry. Formuje historické vědomí žáků tak, aby se pomocí osvojených poznatků o minulosti lépe orientovali v přítomnosti, znali historické souvislosti a v ideálním případě uměli též předjímat vývoj budoucí. Dějepis systematizuje historické události chronologicky od pravěku, starověku, včetně antiky, formování českého státu za Přemyslovců a Lucemburků, českou reformaci, vznik a vývoj habsburského soustátí. Důraz je kladen na dějinné události 20. století. Součástí výuky je i krátký exkurz do kunsthistorie. Chybou by bylo nezařadit do výuky regionální dějiny, jejichž otisk je v oblasti Moravské brány velmi výrazný.

 

Vyučovací předmět vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí národní příslušnosti i přináležitosti k evropskému křesťanskému civilizačnímu okruhu. Důležitou součástí vzdělávání v daném předmětu je např. prevence rasistických předsudků, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu bohatství i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.

 

Důležitým tématem výuky je nástin vývoje filozofie od nejstarších dob po současné filozofické směry. Vyučovací předmět rozvíjí schopnost kritického myšlení, argumentace i úspěšného vedení dialogu či diskuse. Ve výuce jsou upřednostňovány metody podporující skupinovou i samostatnou práci žáků. V neposlední řadě jsou žáci vedeni k práci se zadanou literaturou a dalšími studijními texty.

 

Výuka předmětu je obohacena besedami s pracovníky Policie ČR na téma kriminality mládeže, drogové problematiky, šikany a kyberšikany.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - 1 1 1 3
Elektrotechnika - 1 1 1 3
Mechanik elektrotechnik - 1 1 1 3
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 1 1 1 x 3
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 1 1 1 x 3