Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

O vyhlášce 50/1978 Sb. se často hovoří mezi lidmi obeznámenými s elektrotechnikou. Pro některé rodiče je jedním z motivů, proč dávají své děti na elektrotechnické obory. Nadnesenými slovy lze o ní říci, že – zvláště v časech ekonomicky příznivých – jejím držitelům personalisté firem sami otevírají dveře…

 

Vyhláška číslo 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice byla vydána již v roce 1978 Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem. K nabytí kvalifikace je podle jejího stupně potřebná praxe. Podle této vyhlášky je třeba absolvovat odborné vzdělání elektrotechnického směru, ať už tříletého oboru s výučním listem nebo čtyřletého oboru s maturitou. Na SŠE Lipník nad Bečvou jsou to dokonce tři obory, které nabízejí možnost získání této vyhlášky:

 

 

Naopak odbornou způsobilost v elektrotechnice podle uvedené vyhlášky nemohou získat absolventi gymnázií ani středních odborných škol strojního, stavebního či jiného zaměření (museli by vystudovat elektrotechniku na vysoké škole).

 

SŠE Lipník nad Bečvou získání kvalifikace podle vyhlášky pro své žáky organizuje. Naši absolventi bezprostředně po maturitě či závěrečné zkoušce mají možnost přihlásit se na jednodenní školení zakončené zkouškou k získání kvalifikace podle vyhlášky, § 5. Školení a zkouška probíhá přímo ve škole, a to na základě dohody mezi školou a certifikovanou společností (za zvýhodněnou cenu). Čerství absolventi s touto zkouškou tak mohou získat kvalifikaci pracovníků znalých podle § 5. Litera vyhlášky zní takto:

 

50
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
a Českého báňského úřadu

ze dne 19. května 1978
o odborné způsobilosti v elektrotechnice

 

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

 

I. oddíl


Úvodní ustanovení


§ 1


(1) Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou1) elektrických zařízení nebo prací1) na nich (dále jen "činnost"),
projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.
(2) Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.


§ 2


Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí2) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou.

 

II. oddíl


Kvalifikace pracovníků§ 5
Pracovníci znalí


(1) Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1.
(2) Zaškolení a zkoušku uvedené v odstavci 1 je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.
(3) Zaškolení provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Zkoušení nebo přezkoušení podle odstavce 2 provede organizací pověřený pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 6 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky znalými.

 

Jaké další možnosti mají bývalí žáci elektrotechnických oborů SŠE Lipník nad Bečvou? Po splnění předepsané praxe mohou podle vyhlášky vykonat zkoušku na kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost podle § 6. Předepsaná minimální praxe je tato:

 

Činnost Vzdělání Praxe
na elektrických zařízeních do 1000 V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 1 rok
nad 1000 V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
na hromosvodech zaškolení 6 měsíců
vyučení, SO, ÚSO, VŠ 3 měsíce

 

Získáním kvalifikace podle § 6 výrazně zvyšuje atraktivitu držitele na trhu práce. Litera vyhlášky podle tohoto paragrafu zní takto:

 

§ 6

Pracovníci pro samostatnou činnost


(1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 5 odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost.

(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost.
(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy.

 

Rozdíl mezi kvalifikacemi podle § 5 a § 6 vystihuje následující tabulka.

 

Přehled činností, které mohou na elektrickém zařízení provádět osoby dle své kvalifikace:

 

Kvalifikace osob Obsluhovat zařízení Pracovat na zařízeních
malé a nízké napětí velké a velmi vysoké napětí nízké napětí vysoké a velmi vysoké napětí
bez napětí v blízkosti pod napětím bez napětí v blízkosti pod napětím
Znalá §5 smí sama smí sama smí sama, popř. pod dohledem nebo pod dozorem smí sama smí s dozorem, popř. pod dozorem smí pod dozorem
Znalá s vyšší kvalifikací §6 až 8 smí sama smí sama smí sama smí sama smí s dozorem, popř. pod dozorem smí pod dozorem

 

A co dál? Lze kvalifikaci podle vyhlášky ještě zvýšit? Ano, ale týká se to již menšího počtu pracovníků v elektrotechnice. Po splnění předepsané praxe a vzdělání (včetně vysokoškolského) mohou bývalí žáci školy získat kvalifikaci podle § 7, § 8, § 9, § 10 a § 11.

 

§ 7
Pracovníci pro řízení činnosti


(1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 6 odst. 1 nebo v § 5 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti.
(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti.
(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v § 8 nebo 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru4) alespoň čtyři týdny před jejich konáním.

 

§ 8
Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu


(1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem.
(2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu.
(3) Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníků pro řízení provozu.
(4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie,5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.

 

§ 9
Pracovníci pro provádění revizí


(1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru.
(2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru.

 

§ 10
Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování


(1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.7)
(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování.
(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 8 nebo 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.

 

§ 11
Kvalifikace ve zvláštních případech


(1) Absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů, se považují na svých pracovištích za pracovníky pro řízení činnosti, pokud složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.
(2) Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, se považují za pracovníky pro samostatnou činnost, pokud složili po zaškolení zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány nejméně jednou za tři roky.
(3) Učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.
(4) Zkoušení nebo přezkoušení pracovníků uvedených v odstavcích 1 až 3 provede tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. Komisi ustavuje vedoucí organizace.